Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Novinky

arr325. 8. 2012Do predaja sme zaradili nové produkty v kategórii Svietidlá, rovnako sme rozšírili ponuku bicyklov.... arr31.4.2012Spustenie skúšobnej prevádzky webových stránok a eshopu predajne ELMAR.... arr36. 4. 2012Zahájili sme postupné napĺňanie databázy eshopu produktmi. Vzhľadom na počet položiek to bude chvíľu...

Kontakt

ELMAR - Komorník Milan
Štúrova 627
908 41 Šaštín - Stráže
tel: 034/6580 291
napíšte nám
elmar.komornik@gmail.com

Tovar v akcii

naša cena 1,60 € (48,20 Sk)
naša cena 899,00 € (27 083,27 Sk)
naša cena 740,00 € (22 293,24 Sk)

Top produkty

naša cena 64,00 € (1 928,06 Sk)
naša cena 165,00 € (4 970,79 Sk)
naša cena 142,01 € (4 278,19 Sk)
IS obchodu je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201415589

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu

www.elmar-eshop.sk

Zmluvou uzavretou na diaľku  podľa Zákona č. 102/2014 sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu  www.elmar-eshop.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“ alebo „kupujúci") bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.elmar-eshop.sk a príslušnými právnymi predpismi.

 

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie:

 

Milan Komorník – ELMAR

Slnečná 1164

908 41Šaštín-Stráže

(adresa sídla spoločnosti)

 

Štúrova 627

908 41 Šaštín - Stráže

Slovenská republika

tel: 034/6580 291

(adresa kamennej predajne)

 

IČO: 33514178

DIČ: 1020300116

IČ DPH: SK1020300116

 

zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Senici pod č. 205-2946

Kontaktný e-mail: elmar.komornik@gmail.com

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu : 5017499154/0900

(ďalej len ako „Predávajúci“)

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

 

Trhová 2, 917 01 Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 033/5512 689

033/5512 690

fax č.: 033/5512 656

e-mail: tt@soi.sk

 

Článok 2

Postup pri objednávaní

2.1 Zákazník si môže cez internetový obchod  www.elmar-eshop.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "KÚPIŤ".

Po stlačení tlačidla " KÚPIŤ" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.elmar-eshop.sk. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa môže pri nákupoch hlásiť na www.elmar-eshop.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.elmar-eshop.sk pod menom príslušného zákazníka.

 

2.2 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme internetového obchodu www.elmar-eshop.sk, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

 

2.3 Doručením potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

 

2.4 Výška zľavy sa vypočítavá z ceny objednaného tovaru, pričom cena za dopravu do výpočtu zľavy nezapočítava.

 

2.5 Pri objednávkach nad 300 € s DPH môže predávajúci vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 25% hodnoty objednaného tovaru.

2.6 Pri objednávkach nad 500 € s DPH môže predávajúci vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 35% hodnoty objednaného tovaru.

 

2.7 Pri objednávkach nad 1000 € s DPH môže predávajúci vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 50% hodnoty objednaného tovaru.

 

2.8 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.elmar-eshop.sk.

 

Článok 3

Ceny a platobné podmienky

3.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH v mene Euro.

3.2 Za objednaný tovar cez internetový obchod www.elmar-eshop.sk  môže zákazník zaplatiť:

- v hotovosti pri osobnom odbere tovaru,

- zálohovou faktúrou - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri objednávke príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.),

- dobierkou - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky,

- nákup na splátky cez QUATRO - v prípade umožnenia nákupu na splátky sa akontácia uhrádza dobierkou.

3.3 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru zákazníkom.

 

Článok 4

Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložený daňový doklad -  faktúra, dodací list,  prípadne záručný list. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

4.2 Zákazník sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

 

4.3 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 15 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.

4.4 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho , na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa zákazník a predávajúci nedohodnú inak.

 

4.5 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Konkrétne miesto odberu je súčasťou kúpnej zmluvy. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na miesto uvedené zákazníkom. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom kuriérnej služby.

 

Článok 5

Poplatky za dopravu

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti „Doprava - cenník“.

 

Článok 6

Storno objednávky

6.1 Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.elmar-eshop.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 6 nižšie.

 

A. Storno objednávky zo strany zákazníka

 

Objednávku možno stornovať do 2 hodín od objednania  prostredníctvom elektronickej pošty (na adrese elmar.komornik@gmail.com). Po tomto termíne môže zákazník objednávku zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že zákazník už zaplatil preddavok alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu – najneskôr však do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátená,a to bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa zákazník a predávajúci nedohodnú inak.

 

B. Storno objednávky zo strany internetového obchodu ww.elmar-eshop.sk

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní , a to bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa zákazník a predávajúci nedohodnú inak.

 

Článok 7

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.elmar -eshop.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

7.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

7.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese kamennej predajne ELMAR -Milan Komorník, Štúrova 627, 908 41 Šaštín - Stráže, e-mailom na adrese elmar.komornik@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar, a to osobne na adresu kamennej predajne uvedenej vyššie alebo zaslaním na adresu kamennej predajne uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

7.3 Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania (používanie vo väčšom rozsahu ako postačuje na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti) alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenia takéhoto tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

7.3 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

 

7.4 Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa zákazník a predávajúci nedohodnú inak.Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 

7.5 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

7.6 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky v nepoškodenom stave. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

8.2 Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.elmar-eshop.sk , informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách.

 

8.3. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 8.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

 

 

8.4. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.elmar.eshop.sk.

 

8.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok.

 

8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

8.8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

 

8.9. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 8.13 je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.

 

8.10. Právo zákazníka podľa odseku 8.9 bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

8.11. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.

 

8.12. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

8.13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 8.20. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.

 

8.14. Ak zákazník uplatní svoje právo

1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 

8.15. Zákazník pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

8.16. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

8.17. Ak zákazník nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

8.18. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.8., 8.9. 1/, 3/ až 6, a odseku 8.11. až 8.13. vybaví predávajúci bezplatne.

 

8.19. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.9. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

8.20. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 8.18. a 8.19. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

 

8.21. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 8.10. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

8.22. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 

Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 46 489 592
IČ DPH: SK 2023410301

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 21503/S

 

Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1

900 28  Ivanka pri Dunaji

IČO 31 329 217

DIČ 2020351993

IČ DPH SK2020351993

 

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3215/B

 

8.23. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 8.1. a na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok firmou Milan Komorník - ELMAR, so sídlom: Slnečná 1164, 90841 Šaštín-Stráže

 

Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.elmar-eshop.sk.

Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

 

Článok 9

Záručné a reklamačné podmienky

9.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

9.2 Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

9.3 Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:

- porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú

- používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru

9.4 Záručná doba je 12 mesiacov pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca!

9.5 Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

9.6 Podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii ihned, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

9.7 V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklmácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

9.8 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

9.9 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie  alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

9.10 Ak existuje podnikateľ určený k oprave (autorizované servisné stredisko), uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

9.11 Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim, resp. dňom prevzatia servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

9.12 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obal, v ktorom je tovar zabalený (či nie je poškodený) a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou - protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

9.13 Kupujúci má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.

9.14 Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

9.15 Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru že tovar nezodpovedá objednávke, má právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bezplatne urobil nápravu a dodal tovar zodpovedajúci objednávke, vymenil tovar alebo opravil tovar. Ak to nie je možné, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy. Toto neplatí ak kupujúci tento stav sám spôsobil alebo o tejto skutočnosti vedel alebo bol o nej informovaný predávajúcim pred prevzatím tovaru.

 

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 8.8.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


Príloha č.1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Firme Milan Komorník - ELMAR, so sídlom: Slnečná 1164, 908 41Šaštín-Stráže, IČO: 33514178, DIČ: 1020300116, IČ DPH: SK1020300116

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Dátum objednania / dátum prijatia* : ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ........................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: .........................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

............................................................

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ako nakupovať ?

V internetovom obchode  www.elmar-eshop.sk môžete nakupovať ako:

-          registrovaný zákazník,

-          neregistrovaný zákazník.

 

Manuál „Ako nakupovať“ pre neregistrovaných zákazníkov:

1.Vyberte si žiadaný tovar.

2. Zadajte počet kusov resp. množstvo a kliknite na tlačidlo „Kúpiť“. Takýmto

spôsobom môžete vyberať a pridávať do nákupného košíka ďalšie produkty.

3. Ak chcete ukončiť nakupovanie, kliknite na ikonu nákupného košíka v hornom  navigačnom menu. Získate prístup k obsahu nákupného košíka, v ktorom môžete dodatočne odoberať alebo meniť počet produktov. Vykonané zmeny sa prejavia po kliknutí na tlačidlo „Prepočítať“.

4. Zvoľte spôsob dopravy a platby.

6. Ak ste s nákupom spokojný, kliknite na tlačidlo „Objednať“.

5. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v databáze internetového obchodu ELMAR, uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

7. Zadajte fakturačné údaje a kliknite na tlačidlo „Odoslať objednávku“.

8. Po odoslaní a spracovaní objednávky bude na váš e-mail obratom doručené potvrdenie o

prijatí objednávky prevádzkovateľom; na uvedenú e-mailovú adresu budú zasielané všetky

ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.


Stav spracovania vašej objednávky môžete sledovať po prihlásení v ZÁKAZNÍCKEJ SEKCII – odkaz na zákaznícku sekciu nájdete v spodnej časti potvrdzovacieho emailu.

 

Manuál „Ako nakupovať“ pre registrovaných zákazníkov:

1.Prihláste sa do systému kliknutím na ikonu „Prihlásenie“ v hornom navigačnom menu.

2.Zadáte meno, heslo a kliknete na tlačidlo „Prihlásiť“.

3.Ďalej postupujte podľa krokov uvedených v manuáli pre neregistrovaných zákazníkov.